Financiële Toelichting

Saldo begroting

2021

TOTAAL

Saldo Begroting 2021

123.000

Begrotingswijziging vaststellen GVVP (BM2006231)

-39.000

Begrotingswijziging verlichting beeldbepalende panden (BM2006243)

-50.000

-89.000

-89.000

Post onvoorzien (vast bedrag)

50.000

50.000

50.000

Saldo begroting voor Tussenrapportage 2021

84.000

Mutaties Tussenrapportage 2021:

Mutatie

Mutatie

Incidenteel

Structureel

Programma 1: Mens en Samenleving

5.797

-600.706

Programma 2: Kunst, cultuur en erfgoed

-

-6.113

Programma 3: Leefomgeving en duurzaamheid

-5.334

-24.841

Programma 4: Economie, toerisme en recreatie

128.111

-

Programma 5: Bestuur en dienstverlening

-77.660

511.391

50.914

-120.269

-69.355

Saldo begroting 2021 na Tussenrapportage 2021

14.645

+ = voordeel / - = nadeel

Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar het programma waar de budgetten worden verantwoord.

Post onvoorziene uitgaven

Het vaststellen van het GVVP (€ 39.000 - BM2006231) en de verlichting van de beeldbepalende panden (€ 50.000 - BM2006243) zijn middels een eerder genomen raadsbesluit al verwerkt in de begroting 2021 via de post onvoorziene uitgaven.

Saldo post onvoorzien (begroting na tussenrapportage 2021)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van de post onvoorzien na de tussenrapportage €14.645 (positief) bedraagt. Behoudens toch nog onvoorziene ontwikkelingen in de laatste maanden van het jaar zal dit ook het resultaat van de jaarrekening 2021 zijn.