Opvolging moties

Motie Raadsbudget (8-11-2018)

Naar aanleiding van de aangenomen (12 voor en 6 tegen) motie Raadsbudget is het college het volgende opgedragen:

  • Waar nodig de raad zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheiden voor training en informatiebijeenkomsten
  • Voor deze training en bezoek bijeenkomsten een budget beschikbaar te stellen van € 10.000
  • Dit budget jaarlijks opnieuw aan te vullen tot € 10.000
  • Dit budget te dekken uit de Algemene Reserve
  • In de volgende jaren de kosten structureel op te nemen in de begroting

In deze tussenrapportage hebben wij bij het programma Bestuur en Dienstverlening een noodzakelijke budgetmutatie van € 10.000 (structureel) opgenomen waarmee invulling wordt gegeven aan deze opdracht.

Motie Burgerinitiatieven vergroenen kernen (8-11-2018)

Naar aanleiding van de aangenomen (16 voor en 2 tegen) motie Burgerinitiatieven vergroenen kernen is het college het volgende opgedragen:

  • Een inventarisatie te maken van de ontvangen en niet gerealiseerde vergroeningsvoostellen van burgers uit 2018, zoals bijvoorbeeld verzoeken om hanging baskets;
  • Na te gaan of deze wensen bij de indieners nog actueel zijn;
  • In gesprek te gaan met de indieners om creatieve oplossingen te vinden voor het beheer van het groen, met als doel de initiatieven in 2019 alsnog te realiseren;
  • De dorpsraden en stadsraad actief te informeren over de mogelijkheden van het initiatievenfonds.

Uit inventarisatie (eind 2018) blijkt dat er vanuit de inwoners van de kern De Heen een verzoek ligt om de kern te vergroenen met hanging baskets. Voor de kern Kruisland ligt er een verzoek om de reeds aanwezige hanging baskets water te geven. Deze verzoeken zijn nog altijd actueel. Samen met de kerncoördinatoren van de Heen en Kruisland wordt nog steeds naar alternatieven gezocht. De dorpsraden zijn op de hoogte gesteld van het initiatievenfonds.