Bijlage 3 Voortgang Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) met meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) is op 4 maart 2021 gewijzigd aangenomen. Bij het vaststellen van het GVVP zijn drie amendementen en één motie aangenomen. Deze amendementen en motie hebben voor een andere prioritering gezorgd van het MUP. De projecten waar als eerste uitvoering aan is gegeven zijn:

 • Adviesraad Verkeer

De ondersteuning van de Adviesraad Verkeer richt zich op het betrekken van de leden bij de eerste vorming van beleid en het vergeven van een advies op een raadsvoorstel omtrent verkeer. In de eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn de leden van de adviesraad betrokken bij het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord en bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord.

 • Randweg Dinteloord

In het eerste kwartaal van 2022 is het raadsvoorstel studie randweg Dinteloord aan de raad aangeboden. Uit het onderliggende onderzoek is naar voren gekomen dat de kosten voor een randweg op €16 miljoen uitkomen, dat er aan de hand van de ladder duurzame verstedelijking weinig ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn om in het buitengebied van Dinteloord te ontwikkelen en dat het aanbrengen van een oostelijke randweg maar een deel van het probleem oplost. Uit het onderzoek komt naar voren dat het zwaar verkeer door het centrum van Dinteloord een lokale bestemming heeft en gedeeltelijk een doorgaande bestemming. Daarom is het voorstel gedaan om de haalbaarheid van alternatieve oplossingen verder te bestuderen. Met het vastgestelde raadsbesluit is besloten om de haalbaarheid van het uitplaatsen van verkeer aantrekkende bedrijven te onderzoeken en de haalbaarheid van een omleidingsroute te bestuderen. Aan de hand van amendement A2 is een studie naar financiële kostendragers aan het raadsbesluit toegevoegd.

 • GVVP in P&C documenten

In de jaarstukken 2021 en in de perspectiefnota 2023 is een paragraaf over het GVVP met een geactualiseerd werkdocument van het uitvoeringsprogramma opgenomen. De rapportage van het meldpunt verkeer is aan de perspectiefnota 2023 toegevoegd.

 • Drempelschouw

Via ikpraatmee en sociale media kanalen is een vragenlijst over de drempelschouw verspreid om bewoners, gebruikers en overige geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om hun knelpunten op een digitale kaart aan te geven. Na deze inventarisatie volgt een weginspectie waarbij naar verbeterpunten wordt gekeken van de geselecteerde drempels.

 • Petitie N257 – korte termijn maatregelen Burg. Van Loonstraat te Steenbergen

Er zijn voorbereidingen getroffen om naar aanleiding van de petitie N257 uitvoering te geven aan de haalbare korte termijn maatregelen voor de Burg. Van Loonstraat. Deze maatregelen worden meegenomen in de weginrichting traverse Steenbergen en met de gedragscampagnes.

 • Vervolgstudies Randweg Steenbergen

Voor de variantenstudie zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met de uitbreiding van het bedrijventerrein en mogelijke uitbreiding van woningbouw wordt de vervolgstudie naar de randweg Steenbergen integraal behandeld.

 • Vervolgstudies Omleidingsroute Dinteloord

Voor de haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. In samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen wordt de haalbaarheidsstudie naar de omleidingsroute Dinteloord integraal behandeld in het ontwikkelplan Dinteloord.

 • Plan van aanpak (inrichtings-)plan buurtschappen

Er worden brieven gestuurd naar belanghebbenden met de vraag om hun belangen en wensen aan te geven en gesprekken gevoerd met belangengroepen. Op deze manier krijgen we de knelpunten goed in kaart. De knelpunten analyse wordt meegenomen in de afwegingen ten behoeven van het inrichtingsplan.

 • Verkeersveiligheidsmaatregelen

Er zijn verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. De voetgangersoversteekplaats aan de Mr. Molstraat – Molenstraat te Kruisland is aangepast en feestelijk geopend door wethouder Baartmans in samenwerking met de kinderopvang. Op de Reinierpolder en in het buitengebied zijn drempelplateau’s aangebracht en langs de Zeelandweg-Oost is een geleiderail geplaats. Aanpak lokale fietsknelpunten zijn in uitvoering, alleen wordt de oversteek Molenstraat Kruisland in overleg met de dorpsraad Kruisland doorgeschoven naar 2023. Tevens worden er voorbereidingen getroffen om deel te kunnen nemen aan de tweede tranche investeringsimpuls van het Rijk omtrent verkeersveiligheidsmaatregelen.

 • Verkeersveiligheidscampagnes

Met het project ‘jongleren in het verkeer’ worden onze jongste verkeersdeelnemers (0-4 jaar) voorzien van verkeerseducatie. Voor het opstellen van (gedrags)campagnes wordt er deelgenomen aan de provinciale campagnes en de Rijkscampagnes.

 • Tijdelijke vrachtwagen parkeerplaats Dinteloord

Met het opstellen van het bestemmingsplan Van Heemskerckstraat te Dinteloord is het aanbrengen van een tijdelijk vrachtwagenparkeerplaats onderzocht.

 • Steenbergseweg Dinteloord

Met de bewoners van de Steenbergseweg te Dinteloord worden overleggen gevoerd over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Streven is om eind van het jaar de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting plaats te laten vinden.

 • Bushalte Dinteloord

In samenwerking met West-Brabantse gemeenten onderzoekt de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om negen geselecteerde bushaltes uit te laten groeien tot een mobiliteitshub. Na het zomerreces wordt duidelijk welke kansen er worden gesignaleerd voor de bushalte Noordlangeweg te Dinteloord.

 • Infrastructuur AFC

Het aanpassen van de infrastructuur van het AFC Nieuw-Prinsenland is in uitvoering.

 • Landbouwsluis Kruisland

Met bewoners en agrariërs van de Engelseweg te Kruisland worden gesprekken gevoerd over het aanbrengen van de eerste landbouwsluis in de gemeente Steenbergen.

 • Centrum Steenbergen

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan de Westdam en Kromme Elleboog te Steenbergen. De Fabrieksdijk en de Lindenburghlaan worden aangepakt nadat de bouwwerkzaamheden aan Buiten de Veste zijn afgerond.

 • Meetprogramma

In het kader van het meerjarig meetprogramma zijn in juni 2022 verkeerstellingen gehouden en is in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het ingenieursbureau Goudappel het BBMA verkeersmodel geactualiseerd.

Werkzaamheden voor 2023 en verder

Om, naar aanleiding van de aangenomen amendementen en motie, plaats te maken voor de gewijzigde prioritering en samenhang te behouden met andere projecten dienen een aantal projecten te worden doorgeschoven:

 • Verkeerscirculatie Steenbergen (centrum + noordoost)

De variantenstudie randweg Steenbergen vormt een goede basis om het onderzoek naar de verkeerscirculatie door het centrum van Steenbergen in 2023 uit te voeren. Mocht uit de variantenstudie randweg Steenbergen blijken dat de noordelijke variant niet haalbaar is dan wordt de haalbaarheidsstudie tweede ontsluiting Steenbergen Noord-Oost alsnog opgepakt.

 • Herinrichting Kapelaan Kockstraat

De herinrichting van een deel van de Kapelaan Kockstraat is gekoppeld aan het woonrijp maken van het Centrumplan Welberg en dit wordt in 2023 uitgevoerd.

 • Verbeterplan centrum Dinteloord

De haalbaarheidsstudie omleidingsroute Dinteloord biedt mogelijkheden voor het verbeterplan Dinteloord. Daarom willen wij de invoering van éénrichtingsverkeer in de Westvoorstraat, Oostvoorstraat en Raadhuisplein doorschuiven naar 2023.

 • Amendement fiets- en wandelroutes

Tot slot wordt het onderzoek naar gebruik en beoordeling fiets- en wandelroutes en het plan van aanpak verbeteren fiets- en wandelroutes teruggezet naar 2023. Met het ingediende amendement zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld waardoor het niet mogelijk is om tot uitvoering te komen in 2022.

Reeds doorgeschoven projecten

In het raadsvoorstel ‘studie randweg Steenbergen West’ is reeds eerder aangegeven dat de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2023:

 • B02 opwaarderen bushalte Steenbergen – Rondweg tot mobiliteitshub
 • B03 opwaarderen bushalte Steenbergen – Ravelijn tot centrumhalte
 • B14 Evaluatie parkeerbeleid centrum Steenbergen
 • B19 Opstellen nota parkeernormen
 • L06 Haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer steenbergen

Op de volgende pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de voortgang GVVP over 2022.